พลุเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มฟล.

พลุเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มฟล.
วินาทีแห่งความประทับใน เนื่องในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง