รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

 • นายเจริญ บุญยจันทรานนท์
 • แพทย์หญิงทัสนีย์ จันทร์น้อย
 • นายศิริชัย มาโนช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์

อาจารย์ดีเด่น

 • รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี

พนักงานดีเด่น สายวิชาการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เควิน ไฮด์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

พนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 • นางสาวพนมพร โพธิวงค์

ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
 • นายชูชาติ ใจแก้ว
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
 • นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
 • นางสาววิชราภรณ์ หุ่นเจริญ
 • อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
 • คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
  • อาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล