สัมมนาวิชาการ “Global Security: Dynamics and Diversities”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์เอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Asian Research Center for International Development- ARCID)
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม กำหนดการจัดงาน

  • สัมมนาวิชาการ "Global Security: Dynamics and Diversities"
    ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park ชั้น 5
  • Roundtable Discussion เวลา 13.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาคาร E1 ชั้น 4 ห้อง 414

To celebrate the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University
Asian Research Center for International Development will launch a series of public lectures/ seminars on East Asia in 2018. As a think tank conducting policy research on East Asian development, it will organize the lecture/ seminar series to highlight the developmental and security challenges of China, Japan, Korea and Southeast Asia. Prominent speakers will be invited to deliberate on the challenges at Mae Fah Luang University.

To continue our lecture/ seminar series, a one-day forum on Japan will be conducted according to the following program:

Time  
08.30 AM. - 09.00 AM. Registration
09.00 AM. - 09.30 AM. Opening Ceremony
09:30 AM. - 10:00 AM. Dr. Sueo Sudo, Faculty of Political Science, Thammasat University
“Japan and ASEAN in the global insecurity context”
10:00 AM. - 10:30 AM. Associate Professor Tatsuo Yamane, Graduate School for International Development and Cooperations (IDEC), Hiroshima University
“Connecting Regions in the New Context of Global Security”
10:30 AM. - 10:50 AM. Break
10:50 AM. - 11:20 AM. Professor Mari Katayanagi, Vice Dean of Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University
“Migration, Security and Coexistence”
11:20 AM. - 12:00 AM. Q&A
12:00 PM. - 13:15 PM. Lunch for invited guests at E-park 4th floor
13:15 PM. - 13:30 PM. Move to meeting room of School of Social Innovation, 4 th floor, E1 building
13:45 PM. - 15: 45 PM. Roundtable discussion based on the morning presentations at Meetting Room 414, E1 Building, 4th Fl.

Poster-ARCID