61.09.24 กิจกรรมรายงานประชาชน

กิจกรรมรายงานประชาชน พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา”