พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

The Celebration of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์