20 Years MFU : [ตอนที่2] ก้าวสู่ปีที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (นักศึกษารุ่นแรก)

…ในปีการศึกษา 2542 มฟล. ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก นับเป็นลำดวนช่อที่ 1 ด้วยจำนวน 62 คน และสำเร็จการศึกษาในอีก 4 ปีต่อมาด้วยจำนวน 46 คน เป็นบัณฑิตจาก 2 สำนักวิชาแรกที่เปิดรับผู้เรียนคือ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ใช้ชื่อว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในสมัยนั้น) …ในตอนนี้เราได้พูดคุยกับ ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษารุ่นแรก ที่เริ่มต้นมากับดอยดินแดงในวันนั้น และเติบโตมาพร้อมกันสู่มหาวิทยาลัยในสวนในวันนี้ #เรารักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #WeLoveMFU #20ปีมฟล

มฟล.จัดประชุมวิชาการ ‘พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานนวัตกรรมและพัฒนายั่งยืน’ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเกิดการเรียนรู้ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการต่อยอดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้านต่อไป ภายในงานมีทั้งการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานนวัตกรรมและพัฒนายั่งยืน โดย รศ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ ผู้บุกเบิกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย, เขียนโครงร่างวิจัยด้านสมุนไพรอย่างไรให้ได้ทุน โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบการบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ตลอดจนการไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มบุคคลต่างๆ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานไว้ว่า “ตลอดระยะเวลา 19 ปีและการก้าวย่างสู่ปีที่ 20 […]

20 Years MFU : [ตอนที่ 1] ก้าวสู่ปีที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

…จากก้าวแรกที่ได้รับแรงสนับสนุน จากพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย รวมทั้งอธิการบดีผู้ก่อตั้ง และผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ได้วางรากฐานสำคัญให้แก่ มฟล. นอกจากนี้ยังมีบุคลากรเบื้องหลัง ผู้เป็นกำลังเสริม ช่วยก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยให้เติบโตและเข้มแข็งจวบจนปัจจุบัน …ในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ “พนักงานคนแรก รหัส 001” ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร ผู้ทำหน้าที่ทั้งพนักงาน อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารในปัจจุบัน และ “ป้าตุ่ม” พนักงานอาวุโส ที่เชื่อว่านักศึกษารุ่นแรกๆ ต้องรู้จักและยังคิดถึงกันตลอดมา แล้วทุกคนจะรู้ว่าทำไม #เรารักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #WeLoveMFU

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3: ICAAI2018

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018) under the theme of “Food and Agriculture: Innovation and Sustainability” ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติปี 2018 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร รวมถึงสาขาวิชาการอื่นๆ ได้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งกระบวนนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และอาจจะเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในงานครั้งนี้ นอกจากนั้นทางสำนักวิชาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทั้งจากในและต่างประเทศมาร่วมภายในงานด้วย ผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 […]

สัมมนาวิชาการ “Global Security: Dynamics and Diversities”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์เอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Asian Research Center for International Development- ARCID) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม กำหนดการจัดงาน สัมมนาวิชาการ “Global Security: Dynamics and Diversities” ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park ชั้น 5 Roundtable Discussion เวลา 13.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักวิชานวัตกรรมสังคม อาคาร E1 ชั้น 4 ห้อง 414 To celebrate the 20th Anniversary of Mae Fah […]

มฟล. เชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.45 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. ในการนี้ได้อาราธนา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาเถระและพระเกจิอาจารย์ รวมจำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย: บุคลากร – เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย นักศึกษา – ชุดนักศึกษา

1 3 4 5