มฟล.ครบรอบ 20 ปี จัดงานสถาปนาและมหกรรมวิชาการ 24 -27 กันยายน 2561

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2561 โดยประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป, พิธีทางศาสนา กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, การสัมมนานานาชาติ Internationnal Symposium on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University : Education as a Mechanism for Sustainable Regional Development เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตกว่า 14 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ […]

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ขับเคลื่อนการเรียนการสอน ด้วย IPE เรียนร่วมสหวิชาชีพ ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย ปีที่ 2″ (Interprofessional Education towards Thai Health Team) ณ. อำเภอดอยหลวง โดยมี คุณสุจิต สุชาติ นายอำเภอดอยหลวง เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย ปีที่ 2″ (Interprofessional Education towards Thai Health Team) จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อชุมชน รวมถึงการสรุปประเด็นสถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว […]

มฟล.จัดประชุมวิชาการ ‘พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ‘พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0’ ระหว่างวันที่ 7 -11 พ.ค.2561 ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park (M-Square) มฟล. จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมทั้งการประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมการพยาบาล ตลอดจนมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ พยาบาลเวช ปฏิบัติกับความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านสุขภาพ โดย ศ.ดร.สมจิตหนุเจริญกุล, ทำน้อย ได้มาก : การปฏิรูปการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติ โดย ศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เป็นต้น โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 7 พ.ค. โดย รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน โดยได้รับความสนใจจากพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าว จัดขึ้นตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพได้มุ่งเน้นให้ระบบบริหารสุขภาพระดับปฐมภูมิมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ผสมผสานทั้งการส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน บุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการรักษาโรคเบื้องต้น สามารถประเมินปัญหาสุขภาพเพื่อวางแผนจัดการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน Management Fiesta for MFU 20th Anniversary สุดยิ่งใหญ่อลังการ ฉลองครบรอบ 20 ปี

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม Management Fiesta for MFU 20th Anniversary เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้ง 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นและแสดงศักยภาพของสำนักวิชาการจัดการได้อย่างยิ่งใหญ่ในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และ การจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมภาควิชาการและภาคบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น Open House, Workshop, Special Talk, นิทรรศการผลงานทางวิชาการ, การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ MA Fiesta Fun Fair รวมทั้งกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้น มีดังนี้ วันแรก 23 เมษายน 2561 กับกิจกรรม Tourism Day ที่ยกขบวนเอาหมู่บ้านน่าเที่ยว […]

มฟล.จัดประชุมวิชาการ ‘พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานนวัตกรรมและพัฒนายั่งยืน’ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเกิดการเรียนรู้ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการต่อยอดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้านต่อไป ภายในงานมีทั้งการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานนวัตกรรมและพัฒนายั่งยืน โดย รศ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ ผู้บุกเบิกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย, เขียนโครงร่างวิจัยด้านสมุนไพรอย่างไรให้ได้ทุน โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบการบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ตลอดจนการไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มบุคคลต่างๆ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานไว้ว่า “ตลอดระยะเวลา 19 ปีและการก้าวย่างสู่ปีที่ 20 […]