ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์ 20 ปี มฟล.

เนื่องในโอกาศครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แบบชื่อเต็มของมหาวิทยาลัย

All Design 20th MFULogo-02

แบบชื่อย่อของมหาวิทยาลัย

Logo Celebrating 20th MFU-01

แบบสำหรับใช้เป็นภาพประจำตัวสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

All Design 20th MFULogo-01

กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษหัวจดหมาย
(.pdf)



กระดาษหัวจดหมาย
(.doc)

ไฟล์ตราสัญลักษณ์ (.ai)

แบบแก้ไข

สปอตวิทยุ 20 ปี มฟล.

โปสเตอร์ / แบนเนอร์ 20 ปี มฟล.