ปฏิทินกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
การประชุมวิชการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 "พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน"
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
3-5 เมษายน 2561
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เชียงราย 14 เมษายน 2561
Management Fiesta for MFU 20th anniversary
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
23-28 เมษายน 2561
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านผิวหนังความงามและชะลอวัย - Innovation through Practice in Dermatology, Aesthetic Dermatology and Anti-Aging 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
การประชุมวิชาการ พยาบาลเวชปฏิบัติสร้างสรรค์ทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
7-11 พฤษภาคม 2561
ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
การประชุมระดับชาติ ด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 15-17 มิถุนายน 2561
ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก เฉลิมฉลองก้าวสู่ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 26 กรกฎาคม 2561
ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561” (Thailand Research Expo 2018) 9-13 สิงหาคม 2561
สัมมนาวิชาการ "Disaster Management: Lessons Learned from Japan to Thailand" 28 สิงหาคม 2561
"20 ปี แม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาครูมัธยม" การประชุมวิชาการศักยภาพครูในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย สิงหาคม 2561
กิจกรรม "เรียนรู้ร่วมวิชาชีพสู่ทีมสุขภาพไทย" สิงหาคม 2561
ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
MFU BOOK FAIR 2018 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561
ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2018) "Food and Agriculture: Innovation and Sustainability" 15-17 พฤศจิกายน 2561
The Joint International Conference on the 21th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications and the 6th Global Wireless Summit. 25-28 พฤศจิกายน 2561
สองทศวรรษแม่ฟ้าหลวงกับสำนักวิชาจีนวิทยา : สุดยอดขุมปัญญาด้านจีนวิทยา 25-28 พฤศจิกายน 2561
ชื่อกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัด
International Conference on 'Globalisation of traditional medicine' organized by Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand jointly with the Society for Ethnopharmacology, Kolkata, India 6-7 ธันวาคม 2561
งานมหกรรมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย 6-7 ธันวาคม 2561
การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 14 ธันวาคม 2561
การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 19-21 ธันวาคม 2561
"20 ปี แม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาเครื่องสำอางไทย" การแข่งขันวิชาการสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมความงามระดับสากล ธันวาคม 2561
ประชุมวิชาการ (ระดับชาติ / ระดับนานาชาติ)
กิจกรรมบูรณาการการเรียน การสอน และงานวิจัย