มฟล.จัดประชุมวิชาการ ‘พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ‘พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0’ ระหว่างวันที่ 7 -11 พ.ค.2561 ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park (M-Square) มฟล. จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมทั้งการประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมการพยาบาล ตลอดจนมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ พยาบาลเวช ปฏิบัติกับความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านสุขภาพ โดย ศ.ดร.สมจิตหนุเจริญกุล, ทำน้อย ได้มาก : การปฏิรูปการปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติ โดย ศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เป็นต้น โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 7 พ.ค. โดย รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน โดยได้รับความสนใจจากพยาบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพได้มุ่งเน้นให้ระบบบริหารสุขภาพระดับปฐมภูมิมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ผสมผสานทั้งการส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน บุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการรักษาโรคเบื้องต้น สามารถประเมินปัญหาสุขภาพเพื่อวางแผนจัดการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์สุขภาพและการเจ็บป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ปัจจุบันการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ง มฟล.ได้จัดการประชุมวิชาการเช่นนี้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดกิจกรรม ตลอดจนถึงการได้ติดตามข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพจากการฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปได้” คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. กล่าว

IMG_1990
IMG_1994
IMG_2006
IMG_2023