โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

ประเภทการแข่งขัน